กองคลัง

ให้บริการด้านงานจัดเก็บ ภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย

ค่าธรรมเนียมต่างๆ การออก

ใบอนุญาต ต่างๆ

กองคลง