ติดต่อบุคคล

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โทร. 0-4438-5066 โทรสาร. 0-4438-5066 ต่อ 12 
ที่อยู่: สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง หมู่ 2 บ้านสันติสุข ถนนแจ้งพัฒนา 
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290 

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
งานประชาสัมพันธ์ 
สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองการประปา 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กด 0 
กด 11 
กด 12
กด 13 
กด 16 
กด 14
โทร. 0-4438-5170 หรือ 199 (24 ชั่วโมง)