สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

แบบแผนและนโยบายของเทศบาล และมี

หน้าที่ให้บริการ งานทะเบียนราษฎร งานการเจ้าหน้าที่

งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานทะเบียนพาณิชย์ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานให้บริการข้อมูลข่าวสาร

สำนกปลดเทศบาล

งานปองกนบรรเทาสาธารณภย