ข้อมูลพื้นฐาน

สำนกงานเทศบาลขามจะแกแสง

 

ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

เมื่อก่อน “บ้านขาม” เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลขามสะแกแสง กิ่งอำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลขามสะแกแสง อันเป็นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพอันสมควรยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลได้ ควรให้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลขามสะแกแสง กิ่งอำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า “สุขาภิบาลขามสะแกแสง กิ่งอำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2515
สุขาภิบาลขามสะแกแสง ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2515 และได้ประกาศในการกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 4 เมษายน 2515 ต่อมาได้ยกฐานะเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลขามสะแกแสง เป็น เทศบาลตำบลขามสะแกแสง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลขามสะแกแสงอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 50 กิโลเมตร มีพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมด 3.11 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 1,946 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอขามสะแกแสง ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ
บ้านขาม (บางส่วน)
บ้านสันติสุข (บางส่วน)
บ้านสะแกราษฎร์ (บางส่วน)
บ้านหนองมะค่า (บางส่วน)

สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้ง

แผนทอำเภอขามสะแกแสง


แผนที่อำเภอขามสะแกแสงแสดงที่ตั้งเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง

ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งพัฒนา หมู่ที่ 2 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง มาทางทิศตะวันตก (ถนนแจ้งพัฒนา) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร
เนื้อที่ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง มีพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมด 3.11 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ
บ้านขาม (บางส่วน)
บ้านสันติสุข (บางส่วน)
บ้านสะแกราษฎร์ (บางส่วน)
บ้านหนองมะค่า (บางส่วน)

แผนทเทศบาลขามสะแกแสง

อาณาเขต
อาณาเขตของเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ติดต่อกับพื้นที่ของตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านสันติสุข บ้านหนองมะค่า ตำบลขามสะแกแสง
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านขาม ตำบลขามสะแกแสง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านสะแกราษฎร์ ตำบลขามสะแกแสง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านสะแกแสง ตำบลพะงาด
อาณาเขตติดต่อ
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากถนน สายโนนไทย-ขามสะแกแสง ตอน กม. 19.800 ในแนวตั้งฉากไปทางทิศเหนือ ระยะ 280 เมตร ตรงไปทางทิศตะวันออกในแนวขนานกับถนน สายโนนไทย-ขามสะแกแสง ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 1 ระยะ 1,600 เมตร ติดต่อกับบ้านขาม บ้านหนองมะค่าตำบลขามสะแกแสง
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 ตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ริมถนน สายโนนสูง-ขามสะแกแสง ฟากใต้ ตรงหลัก กม. 18 ติดต่อกับบ้านหนุก ตำบลขามสะแกแสง
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 ตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 3 ระยะ 1,600 เมตร และห่างจากถนนสายโนนไทย-ขามสะแกแสง ตอน กม. 19.800 ในแนวตั้งฉากไปทางทิศใต้
ระยะ 640 เมตร ติดต่อกับบ้านบุละกอ ตำบลขามสะแกแสง
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 ตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1 ติดต่อกับบ้านสะแกแสง ตำบลพะงาด
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะสภาพพื้นที่ของเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสงส่วนใหญ่จะใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัย และเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ, ร้านค้า, วัด, สถานศึกษา, สถาบันการเงิน และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งจะใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะภูมิอากาศแห้ง ความชื้นของอากาศมีน้อย
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนถึงร้อนชื้น
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาว และแห้งแล้งมีลมกรรโชกแรง
ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบ ไม่มีป่าไม้ ลักษณะการตั้งถิ่นฐานภายในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสงประกอบไปด้วย อาคารบ้านเรือน วัด สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และการก่อสร้างสิ่งอื่นๆ มีลักษณะในการจัดสรรที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยการปลูกสร้างบ้านเรือน และพื้นที่บางส่วนใช้ในการเกษตรและการปศุสัตว์

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านแบ่งออกเป็นชุมชน  รวมทั้งหมดเป็น  7  ชุมชน  ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านขาม กำนัน คือ นางจิตสุภา    ศรีม่วงกลาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุมชน คือ

1. ชุมชนขาม  1 ประธานชุมชน คือ นายสมหมาย  หวังรวมกลาง

2. ชุมชนขาม 2 ประธานชุมชน คือ นางสาวสุรภา   ศรีม่วงกลาง

3. ชุมชนขาม 3 ประธานชุมชน คือ นายสุนทร  มุ่งอ้อมกลาง

หมู่ที่ 2  บ้านสันติสุข ผู้ใหญ่บ้าน คือ นางศิริภัสสร  วงษ์วุฒิภัทร  โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุมชน คือ

1. ชุมชนสันติสุข 1 ประธานชุมชน คือ นางเล็ก     วรากลาง

2. ชุมชนสันติสุข 2 ประธานชุมชน คือ นางปราณีต   เขาทอง

หมู่ที่ 3  บ้านสะแกราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายรัชชานนท์  เครื่องกลาง  โดยแบ่งออกเป็น 1 ชุมชน

คือชุมชนสะแกราษฎร์  ประธานชุมชน คือ  นายชำนาญกานต์    ดังกลาง

หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะค่า ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายวัลลภ  เหล็กคงสันเทียะ   โดยแบ่งออกเป็น 1 ชุมชน

คือชุมชนหนองมะค่า ประธานชุมชน คือ นายสง่า  กลิ่นขจร

                      จำนวนประชากร         ชาย              หญิง          จำนวนครัวเรือน

บ้านขาม    หมูู่1              2,033           990             1,043              700

บ้านสันติสุข  หมู่2            1,697           827              870                535

บ้านสะแกราษฏร์ หมู่3        1,046           485              561                276

หนองมะค่า   หมู่13            624            298              326                183

          รวม                 5,380            2,600             2,800              1,694

 

สภาพทางสังคม 

ด้านการศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 1 แห่ง
คือ วัดบ้านขาม
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญเหมือนชาวไทยอีสานทั่วไป คือ การทำบุญช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นบ้านใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลเข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทงและงานที่ชาวบ้านอำเภอขามสะแกแสงได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีชาวอำเภอขามสะแกแสง คือ งานวันพริกบ้านขาม ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และภาษาที่ใช้กันมาก คือ ภาษาโคราช
ด้านการศึกษา
ในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง มีโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง (ศรีรัฐประชานุเคราะห์) และโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์และโรงเรียนจรัสพงษ์
การจัดการด้านการศึกษา
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดโอนการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 และให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน โดยให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ในการให้การสนับสนุนด้านอาคาร สถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 3 ห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ตั้งอยู่ด้านหลังของเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง ทั้งนี้เปิดใช้จำนวน 3 ห้อง คือ
- ระดับชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1 (อายุ 2 ขวบครึ่งไม่ถึง 3 ขวบ)
- ระดับชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2 (อายุ 3 ขวบ ไม่เกิน 4 ขวบ)
- ระดับชั้นอนุบาล 1 ห้อง 3 (อายุ 3 ขวบ ไม่เกิน 4 ขวบ)
อาคารประกอบด้วย อาคารเรียน 1 อาคาร ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง พร้อมห้องน้ำ ปัจจุบันมีจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 72 คน คือ หญิง 35 ชาย 37 คน และครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย จำนวน 3 คน และพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 คน

ด้านเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ ค้าขาย ตามบ้านเรือนที่พักอาศัย และที่ตลาดสดเทศบาล การค้าขายที่สำคัญที่ทำรายได้ ได้แก่ การค้าขายวัสดุก่อสร้าง ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูเก็บเกี่ยวและการขายอาหาร เฉลี่ยรายได้ของประชาชนในเขตเทศบาลประมาณ 10,000.- บาท / คน / ปี
การเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ ได้แก่การทำนา ทำสวน โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรในเขตเทศบาลเพียง 426 ไร่ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดมีจำนวน 2 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.08 % ของพื้นที่ทั้งหมด จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 835 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ พริก,ข้าว
การพาณิชยกรรมและบริการ
ส่วนใหญ่เป็นการบริการด้านอุปโภค-บริโภค ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านขายของชำ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาล การประกอบพาณิชยกรรมด้านบริษัทและห้างหุ้นส่วน จำกัด มีจำนวน 3 แห่ง มีธนาคารตั้งอยู่ 1 แห่งได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การค้าขายรายย่อยอื่น ๆ มีจำนวน 66 แห่ง
ด้านความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
ในอาณาเขตรับผิดชอบทั้งหมด 3.11 ตารางกิโลเมตร การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปัจจุบันเทศบาลมี สถานีตำรวจ 1 แห่ง สถานีดับเพลิง 1 แห่ง มีกำลังเครื่องมือประกอบด้วย รถยนต์ดับเพลิง 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ 2 คัน ขนาดความจุ 5,000 และ 10,000 ลิตร และถังน้ำยาเคมี 90 ถัง มีการจัดตั้งมวลชนและกลุ่มพลัง ได้แก่ อปพร. จำนวน 1 รุ่น มีทั้งหมด 60 คน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม / ขนส่ง
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง มีส้นทางไปยังจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 2 สาย คือ
1. สายบ้านขาม – โนนสูง – นครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัด 54 กิโลเมตร
2. สายบ้านขาม – โนนไทย – นครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัด 50 กิโลเมตร


ถนนในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง จำแนกเป็นสายหลักและสายย่อย
สายหลัก ได้แก่ ถนนแจ้งพัฒนาซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่เทศบาล ฯ
สายย่อย ได้แก่ ถนนประจำซอยและถนนที่เชื่อมระหว่างซอย
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ไม่มีแม่น้ำหลักไหลผ่านและทางรถไฟ แต่สามารถที่จะใช้บริการรถไฟได้แต่ต้องเดินทางไปที่อำเภอโนนสูง ซึ่งมีระยะทางห่างจากเทศบาลประมาณ 20 กิโลเมตร
ประเภทถนนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 87 สาย แยกออกเป็น
1. ถนนคอนกรีต 70 สาย
2. ถนนลาดยาง 2 สาย
3. ถนนลูกรัง 11 สาย
4. ถนนดิน 4 สาย
การไฟฟ้า
ระบบการผลิตไฟฟ้าของเทศบาลตำบลขามสะแกแสงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง ซึ่งผลิตไฟฟ้ามาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามสะแกแสง ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนทั่วไปได้มีกระแสไฟฟ้าใช้ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง
เทศบาลตำบลขามสะแกแสงจะรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อติดตั้งซ่อมแซมให้แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา
การประปา
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้ผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้อุปโภค บริโภค ซึ่งเงินจากค่าน้ำประปาเป็นรายได้ของเทศบาลฯ
การสื่อสารและโทรคมนาคม
การใช้บริการด้านการสื่อสารไปรษณีย์และโทรคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์อำเภอขามสะแกแสง จำนวน 1 แห่ง และมีเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ในการติดต่องานราชการของอำเภอขามสะแกแสง ซึ่งติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง
การจราจรในเขตเทศบาล ปัจจุบันมีจำนวนรถยนต์และรถจักยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่การใช้รถซึ่งในวันปกติมีจำนวนไม่มากและมีการสัญจรไปมาได้สะดวก ยกเว้นวันอาทิตย์ซึ่งมีตลาดนัดขายสินค้ามากมาย มีผู้สนใจมาจับจ่ายซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคบริโภคมากมาย การวางขายสินค้าเพื่อจำหน่ายจะวางบนขอบถนนและทางเท้าทำให้การจราจรติดขัดบ้างเล็กน้อย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้ำ
เทศบาลตำบลขามสะแกแสงมีการอุปโภค บริโภค จากแหล่งน้ำ 4 แห่ง คือ
1. สระน้ำวัดบ้านขาม
2. สระน้ำกลางหมู่บ้านสะแกราษฎร์
3. สระน้ำท้ายบ้านสันติสุข
4. สระน้ำหนองสระแก
สภาพแหล่งน้ำสระวัดบ้านขามมีสภาพใช้ในการอุปโภคได้ และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ส่วนสระน้ำหนองสระแก ใช้ประโยชน์ในการเกษตร อุปโภค

                               

                                        โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
                      สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ
                                 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครราชสีมา
                                      ..........................................
              เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อันจะนำมาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนำไปเพื่อแสดงความคิดเห็นและรักษาสิทธิต่างๆที่พึงมีพึงได้ เทศบาลตำบลขามสะแกแสงเห็นเป็นการสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ดังต่อไปนี้
การจัดโครงสร้างองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เป็นไปตาม.......พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖.......
อำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติในเขตเทศบาล (ตามมาตรา 50)
1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2 ให้มีการบำรุงทางบกทางน้ำ
3 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาและอบรม
7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8 บำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
9 หน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ที่เลือกปฏิบัติ (ตามมาตรา 51)
1 ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2 ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4 ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5 บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6 ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8 ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9 เทศพาณิชย์

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16)
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเทียว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๑ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดโครงสร้างและองค์กรในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลขามสะแกแสง แบ่งออกเป็น 1 สำนัก 5 กอง โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
1) สำนักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่วางแผน ควบคุมตรวจสอบ ติดต่อประสานงาน มอบหมายงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัดเทศบาลดังนี้
1.1 งานธุรการ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป และขอประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์แก่ท้องถิ่น จัดทำบันทึกรายการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างทุกประเภททุกรายการของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร การประชุมสภาเทศบาล การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน การประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง การจัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเลือกตั้ง รับผิดชอบการจัดทำคำสั่งและประกาศ
ของเทศบาล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเทศบาล สำเนาแจ้งหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่หน่วยงานราชการอื่นขอความร่วมมือ ติดต่อประสานงานกับจังหวัดในเรื่องรับและส่งหนังสือราชการรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อและให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหน่วยงานที่มาประสานหรือติดต่อกับเทศบาล
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ คือ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ การปรับระดับพนักงาน การเปลี่ยนสายงานการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก การให้ออกจากราชการ งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานสวัสดิการงานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรรับผิดชอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรทั้งหมดรับผิดชอบด้านการเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรจัดส่งกองคลัง รับผิดชอบควบคุมและสอบสวนการขออนุมัติเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน การขออนุมัติแก้ไขรายการต่าง ๆ ในเอกสารงานทะเบียนราษฎรรับผิดชอบควบคุมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง รับผิดชอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเลือกตั้งตามคำสั่งให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ จัดทำข้อมูลสถิติครัวเรือน จำนวนประชากรแยกเป็นรายชุมชนและหมู่บ้าน
1.4 งานนิติการ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานทางกฎหมาย วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวนเกี่ยวกับวินัย และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน งานสอบและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคืองานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวางแผนและการประเมินผลงานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
1.6 งานจัดทำงบประมาณ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
1.7 งานประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล งานวางแผนด้านประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาปรับปรุง แก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
1.8 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์คนพิการและผู้ทุพพลภาพ งานสงเคราะห์และให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานจัดทำโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมความมั่นคงของบุคคลและครอบครัว สำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของชุมชน แสวงหาผู้นำท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำฝึกอบรมประชาชนตามหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนารายได้
1.9 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง/งานเทศกิจ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ คือ ควบคุมดูแลความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 สถานที่สาธารณะ ถนนตลาด และสถานที่ราชการของเทศบาล ตรวจตราสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดความ เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลช่วยควบคุมดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควบคุมการจัดทำงบประมาณของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบการวางแผนการป้องกันภัยต่าง ๆ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยสาธารณภัยต่าง ๆ ดูแลรับผิดชอบงานวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และควบคุมงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลขามสะแกแสง งานตรวจสอบและจัดระเบียบ
ในตลาดสด งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน
2) กองคลัง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานคลังของเทศบาล กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานคลัง ดังนี้
2.1 งานธุรการ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเทศบาล สำเนาแจ้งหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่หน่วยงานราชการอื่นขอความร่วมมือติดต่อประสานงานกับจังหวัดในเรื่องรับและส่งหนังสือราชการรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อและให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหน่วยงานที่มาประสานหรือติดต่อกับเทศบาล
2.2 งานการเงินและบัญชี
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคืองานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทงานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่ายงานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสาร การจ่ายเงินงานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย การจัดทำรายงานการเงินทุกประเภท
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้/งานผลประโยชน์
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทุกประเภท จัดทำประกาศการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ งานวางแผนและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน
2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานจัดซื้อและจัดจ้าง งานซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ งานจัดทำทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ เก็บรักษาพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ
2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติคือ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี งานจัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินและบริการข้อมูล งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและบริการข้อมูล งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ งานจัดทำรายงานประจำเดือน
3) กองช่าง
มีหน้าที่ การวางโครงงาน การรวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในงานออกแบบวางผังหลักออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และคำนวณด้านวิศวกรรมต่าง ๆ การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา ตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ ตลอดจน เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล และบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน แบ่งงานภายในกองดังนี้
3.1 งานธุรการ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานสารบรรณของกองช่างงานให้บริการประชาชนต่างๆของกองช่าง งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการและงานประชุม งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร จัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง
3.2 งานวิศวกรรม
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูล
3.3 งานสาธารณูปโภค
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานด้านการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพานทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานควบคุมพัสดุงานด้านโยธา งานประมาณราคา
3.4 งานผังเมือง/งานสวนสาธารณะ/งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานจัดทำผังเมืองรวม งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างทุกประเภท งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานปรับปรุงสวนสาธารณะ งานจัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการ งานจัดสถานที่ งานติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังนี้
4.1 งานธุรการ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานให้บริการประชาชนต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการและงานประชุม งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร จัดทำคำสั่งประกาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.2 งานส่งเสริมสุขภาพ/งานสัตว์แพทย์/งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติคือ รับผิดชอบงานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียนแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต งานควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อจากคนสู่คน เช่น โครงการป้องกันโรคเอดส์ โครงการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โครงการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ฯลฯ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ รายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการงานด้านสัตว์แพทย์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก,SAR และไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ โรคฉี่หนู ฯลฯ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคงานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
4.3 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานรักษาความสะอาด
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคืองานด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานการควบคุมประกอบการค้าน่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานกวาดล้างทำความสะอาดตลาด งานเก็บรวบรวมขยะงานขนถ่ายขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล โดยมีจำนวนประชากร ในเขต อปท. จำนวน 5,330 คน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ทั้ง อปท. เฉลี่ย 5,436 กิโลกรัมต่อวัน มีถังขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท มีสถานที่กำจัดมูลฝอย 1 แห่ง เป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง มีขยะสะสมตกค้าง 1,984 ตัน มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจากปี 2558
5) กองการประปา
มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังนี้
5.1 งานผลิตและบริการ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานผลิตน้ำประปา งานควบคุมตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา งานจำหน่ายและบริการ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์งานประปา
5.2 งานการเงินและบัญชี
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบคือ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน งานรับ เบิกจ่ายเงิน ตรวจเงินและเก็บรักษาเงินประปา งานจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ งานจัดทำทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งานเอกสารกองการประปาของเทศบาล
6) กองการศึกษา
มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก ตลอดจนรับผิดชอบดูแลการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 งานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเทศบาล สำเนาแจ้งหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่หน่วยงานราชการอื่นขอความร่วมมือ ติดต่อประสานงานกับจังหวัดในเรื่องรับและส่งหนังสือราชการรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อและให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหน่วยงานที่มาประสานหรือติดต่อกับเทศบาล
6.2 งานพัฒนาการศึกษา/งานศึกษาปฐมวัย
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติคือ งานบริหารการศึกษา ควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานจัดทำแผนการศึกษา งานประสานติดต่อและอำนวยความสะดวกด้านการจัดการศึกษางานอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการ ติดตามและการรายงาน
6.3 งานกีฬาและนันทนาการ/งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติคือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมกีฬาให้กับเด็ก
เยาวชนและประชาชน กำหนดแผนจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายรับผิดชอบกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา งานศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น

2. สรุปอำนาจที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองด้วยการเลือกตั้งตัวแทนของตนเพื่อเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี องค์ประกอบของเทศบาลประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารมีนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

2.1 การบริหารงานบุคคล
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง มีจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ จำนวน 91 คน แยกเป็น..
พนักงานเทศบาล จำนวน 20 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 26 คน

2.2 เขตการปกครอง
รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนมีส่วนร่วมปกครองตนเอง ด้วยการเลือกตั้งตัวแทนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และเลือกนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารโดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี รวมเป็นองค์การเทศบาล ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี (ฝ่ายบริหาร) ได้แก่นายประสาท วัชระสุขโพธิ์ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
รองนายกเทศมนตรี 2 คน โดยนายกเทศมนตรีแต่งตั้งได้แก่
-นายกิมยงค์ แถมวัฒนะ
-นางมนัสชนก แสนโอฬาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยนายกเทศมนตรีแต่งตั้งได้แก่
-นายอยู่ แสดขุนทด
เลขานุการนายกเทศมนตรี โดยนายกเทศมนตรีแต่งตั้งได้แก่
-นายสมบูรณ์ เหล็กคงสันเทียะ

สภาเทศบาล(ฝ่ายสภาฯ)มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง แบ่งการเลือกตั้งเป็น 2 เขต เขตละ 6 คน
เขต 1 ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 6 คน ดังนี้
- นายชูชาติ มุ่งกลาง รองประธานสภาเทศบาล
-นายเยาว์ แป๊ะกลาง สมาชิกสภาเทศบาล
-นายสุนทร น้อยห้างหว้า สมาชิกสภาเทศบาล
-นายปัญญา ตรีรัตนกุลพร สมาชิกสภาเทศบาล
-นายบุญเลี้ยง ดังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล
-นายชาญชัย พิมพ์โคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 6 คน ดังนี้
-นายฟัก ดังกลาง ประธานสภาเทศบาล
-นายประทาน หวังคอนกลาง สมาชิกสภาเทศบาล
-นางสาวธนัญวรรณ ดังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล
-นางจันทร์แรม ดวนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล
-นายสัมฤทธิ์ เชยด่านกลาง สมาชิกสภาเทศบาล
-นายสมพร ชัยจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านแบ่งออกเป็นชุมชนรวมทั้งหมดเป็น 7 ชุมชน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านขาม กำนันตำบลขามสะแกแสง คือ นางจิตสุภา ศรีม่วงกลาง แบ่งออกเป็น 3 ชุมชน คือ
- ชุมชนขาม 1 ประธานชุมชน คือ นายสมหมาย หวังรวมกลาง
- ชุมชนขาม 2 ประธานชุมชน คือ นายหมั่น แก้วตะพาน
- ชุมชนขาม 3 ประธานชุมชน คือ นางพรทิพย์ แก้วไพฑูรย์
หมู่ที่ 2 บ้านสันติสุข ผู้ใหญ่บ้าน คือ นางศิริภัสสร วงษ์วุฒิภัทร แบ่งออกเป็น 2 ชุมชน คือ
- ชุมชนสันติสุข 1 ประธานชุมชน คือ นายประจักษ์ กลมกลาง
- ชุมชนสันติสุข 2 ประธานชุมชน คือ นางสมหวัง ปรางค์นอก
หมู่ที่ 3 บ้านสะแกราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายรัชชานนท์ เครื่องกลาง แบ่งออกเป็น 1 ชุมชน คือ
- ชุมชนสะแกราษฎร์ ประธานชุมชน คือ นางกัญจน์ฉัตร ชมฉายวรียะ
หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะค่า ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายวัลลภ เหล็กคงสันเทียะ แบ่งออกเป็น 1 ชุมชน คือ
- ชุมชนหนองมะค่า ประธานชุมชน คือ นางศิริลักษณ์ เหล็กคงสันเทียะ

2.3 ประชากร
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด 1,765 ครัวเรือน (ข้อมูลตามทะเบียน
ราษฎร์ อำเภอขามสะแกแสง ณ เดือนกันยายน2559)

๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งพัฒนา หมู่ที่ 2 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง มาทางทิศตะวันตก (ถนนแจ้งพัฒนา) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร

3.1 สถานที่ตั้งของเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งพัฒนา หมู่ที่ 2 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง มาทางทิศตะวันตก (ถนนแจ้งพัฒนา) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร