กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

 

กองการสาธารณสขและสงแวดลอม