กองช่าง

ให้บริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง เคลื่อนย้ายอาคาร

การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง

ดัดแปลงอาคาร การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การแจ้งขุดดิน ถมดิน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

กองชาง