ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้ดูแลระบบ


เมนูหลัก
  หน้าหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
ปลัดเทศบาล/หัวหน้ากอง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการประปา
ติดต่อเรา
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ขามแสงซิตี
ลิงค์


ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

Volcano Asenciรณn in Ometepe, Nicaragua.

ภาพกิจกรรมล่าสุด
เทศบาลตำบลขามสะแกแแสง
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ยินดีต้อนรับ "
ดูอัลบัมนี้
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี๒๕๕๗ (ชุมชนหนองมะค่า)
ทต.ขามสะแกแสงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่๙ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ออกชุมชนหนองมะค่า โดยการจัดเวีทีประชาคมแผนชุมชนทั้ง๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน
ดูอัลบัมนี้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  
  ประกาศ สอบราคาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนแจ้งพัฒนา  
  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  
  ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารป้องกันภัยด้านหลังเป็นห้องพักเวร และห้องวิทยุสื่อสาร  

ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสงทั้งหมด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๖  
  เชิญอ่านหนังสือ วารสาร จดหมายข่าว ศูนย์ข้อมุลข่าวสารเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ชั้น 2 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง จ้า  
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำทุก ๔ เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๔ - ม.ค. ๕๕  

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขามสะแกแสงทั้งหมด

ข่าวประจำวัน


ข่าวประจำวัน
นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
นโยบายนายก

แสดงราคาน้ำมัน

แสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

แสดงภูมิอากาศ
Click for Bangkok, Thailand Forecast

แสดงราคาทองคำ

 
 


จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
โทร.0-4438-5066 กด 0 โทรสาร. 0-4438-3362 Email : admin@kham-saengcity.go.th Design by : www.asd.in.th