ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
1920 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 กันยายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ 

ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ  

นายกเทศบาล คือใคร มีที่มาอย่างไร มีหน้าที่อะไร
และมีใครเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการบ้าง 

          นายก เทศบาลคือหัวหน้าผู้บริหาร เทศบาล เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการของเทศบาล ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ เทศบาล
การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งของนายก เทศบาล

          เทศบาลมีนายก เทศบาล 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น : ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ นายก เทศบาล ดังนี้ 

          (1) รองนายก เทศบาล : นายกเทศบาล สามารถแต่งตั้งรองนายก เทศบาล ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา เทศบาล ได้ไม่เกิน 2 คน 

          (2) เลขานุการนายก เทศบาล : นายกเทศบาลสามารถแต่งตั้ง เลขานุการนายก เทศบาลจากผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกสภา เทศบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน

อำนาจหน้าที่ของ นายก เทศบาล

          1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก ต้องแถลงนโยบายต่อสภา เทศบาล โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา เทศบาล ทุกคน และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เทศบาล เป็นประจำทุกปี 

          2. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 59 ดังนี้ 

                (1)  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา เทศบาล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ 
                (2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ เทศบาล
                (3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก เทศบาล และเลขานุการนายก เทศบาล วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติเทศบาล
                (4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 

          3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ เทศบาล ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ เทศบาล

          4. นายก เทศบาล รองนายก เทศบาล หรือผู้ซึ่งนายก เทศบาล มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา เทศบาล และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่มี่สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

          5. กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธาน เทศบาลหรือ สภา เทศบาลถูกยุบเพราะว่าไม่สามารถจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาล หรือมีการประชุมแต่ไม่สามารถเลือกประธานสภา เทศบาลได้ หากกรณีสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายก เทศบาล จะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประสภา เทศบาล แล้วให้เลือกประธานสภา เทศบาล เพื่อให้นายก เทศบล แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภานใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้งประธานสภา เทศบาล

          6. กรณีนายกปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการ และนายอำเภอได้ชี้แจ้งแนะนำแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอำเภอมีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก เทศบาล ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพื่อวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว: การกระทำของนายก เทศบาลที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับเทศบาล

          7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ เทศบาล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

          8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.95.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,141

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ติดต่อสายตรงคณะผู้บริหาร
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax :