ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
1920 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 กันยายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ 

ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ  

 

          สภา เทศบาลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ เทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญของเทศบาลโดยใช้มติของที่ประชุมสภา เทศบาล เป็นหลัก มีประธานสภา เทศบาล เป็นหัวหน้า

อำนาจหน้าที่ของสภา เทศบาล มีดังนี้ 

          (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา เทศบาล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ เทศบาล
          (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เทศบาล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ เทศบาล
          (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก เทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา เทศบาลข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

มีใครบ้างในสภา เทศบาล และมีหน้าที่อย่างไร 

          (1) สมาชิกสภา เทศบาล (จำนวนตามโครงสร้าง เทศบาล) มีหน้าที่ดังนี้
               - เข้าร่วมประชุมสภา เทศบาล อภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา เทศบาล และลงมติในประเด็นต่างๆ 
               - ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของสภา เทศบาล
               - เสนอร่างข้อบัญญัติ เทศบาล
               - ตั้งกระทู้ถามนายก เทศบาล หรือรองนายก เทศบาล อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่
               - เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายก เทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภา เทศบาล ทั้งหมดที่มีอยู่ 
               - ขอเปิดประชุมวิสามัญด้วยจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา เทศบาล ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
               - หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือฐานะผู้แทนประชาชนในหมู่บ้าน และ เทศบาลนั้น 

          (2) ประธานสภา เทศบาล 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา เทศบาล ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภา เทศบาล ดำรงตำแหน่งจนครบอายุสภา เทศบาล หรือมีการยุบสภาเทศบาล
          ประธานสภา เทศบาล มีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินการกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
               -  ดำเนินกิจการของสภา เทศบาล ตามที่กฎหมายกำหนด
               -  เป็นประธานของที่ประชุมสภา เทศบาล เว้นแต่ใขขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภา เทศบาล
               -  บังคับบัญชาการงานใน เทศบาล
               -  รักษาความสงบเรียบร้อยในสภา เทศบาล
               -  เป็นผู้แทนสภา เทศบาล ในกิจการภายนอก 
               -  อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามกฎหมาย
               -  กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

          (3) รองประธานสภา เทศบาล 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา เทศบาลให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภา เทศบาล ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา เทสบาล หรือมีการยุบสภา เทศบาล เช่นเดียวกับประธาน เทศบาล
รองประธานสภา เทศบาล มีหน้าที่ช่วยประธานสภา เทศบาลปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภา เทศบาล มอบหมาย: ในกรณีไม่มีประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภา เทศบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภา เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

          (4) เลขานุการสภา เทศบาล 1 คน: ซึ่งสภา เทศบาล เลือกจากปลัด เทศบาล หรือสมาชิกสภา เทศบาล
เลขานุการ เทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา เทศบาล มอบหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้เลขานุการสภา เทศบาล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
               -  แจ้งนัดประชุมสภา เทศบาลตามคำสั่งของประธานสภา เทศบาล
               -  ชี้แจ้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือหนังสือส่งการ หรือ แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของ เทศบาล ต่อที่ประชุมสภา เทศบาล
               -  ช่วยเหลือประธานสภา เทศบาล จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา เทศบาล
               -  เชิญประธานสภาชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
               -  จัดทำรายงานการประชุมสภา เทศบาล
               -  เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภา เทศบาล แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา เทศบาล
               -  ช่วยประธานสภา เทศบาล ในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
               -  ช่วยเหลือประธานสภา เทศบาล ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา เทศบาล
               -  หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภา เทศบาล มอบหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ของสภา เทศบาล

          การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภา เทศบาล จะเกิดจากการประชุมสภา เทศบาลและมติของที่ประชุมสภา เทศบาลซึ่งในปีหนึ่งจะมีการประชุม ดังนี้ 

          (1) สมัยประชุมสามัญสภา เทศบาล : ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภา เทศบาล จะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัยๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดย้องกำหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์สมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัยหนึ่ง 

          (2) สมัยประชุมวิสามัญสภา เทศบาล : นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ เทศบาล ประธานสภา เทศบาล นายก เทศบาล หรือสมาชิกสภา เทศบาล มีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา เทศบาล ทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 


หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.95.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 612,939

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ติดต่อสายตรงคณะผู้บริหาร
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax :